Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LIESSELSE ONDERNEMERS VERENIGING

De Liesselse Ondernemers Vereniging, geregistreerd bij KvK onder nummer 40238692, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Hoofdstraat 60, 5757 AN Liessel. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van de L.O.V. en is te bereiken via: info@lovliessel.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
L.O.V.  verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·       Voor- en achternaam
·       Bedrijfsnaam
·       Adres
·       Telefoonnummer
·       E-mailadres
·       Aanvangsdatum en einddatum lidmaatschap

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lovliessel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
L.O.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Beheer ledenadministratie en daaruit voortvloeiende handelingen
·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om activiteiten gerelateerd aan het lidmaatschap uit te kunnen voeren
·       Verzenden van notulen, brieven en mededelingen die betrekking hebben op onze vereniging.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
L.O.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor zover deze nodig zijn t.b.v. een reünie of andere belangrijke zaken.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
L.O.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  L.O.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor onze e-mail maken wij gebruik van een professionele server.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
L.O.V. gebruikt geen cookies, tracking pixels of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door L.O.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lovliessel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
L.O.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L.O.V.  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lovliessel.nl.
L.O.V.


Liessel, 12-03-2019
Privacyverklaring LOV 2019-03-12